بررسی تفاوت های میان اوپال طبیعی و مصنوعی

  • ۹۶/۰۳/۱۵

بررسی تفاوت های میان اوپال طبیعی و مصنوعی ( مکسی فایر)
سهیلا ساکی ۱*، مسعود کیانی ۲
۱دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه خوارزمی saki67@yahoo.com_soheila
۲ دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی ، موسسه گوهر کیپا دانشگاه خوارزمی
Kianigeology@gmail.com
چکیده

چکیده
اپال) SiO2 n H2O (یک سنگ قیمتی دارای ضریب شکست ۱۴.۱ )شکسته یگانه( وزن مخصوص ۱۴.۱ تا ۲۴۲۱ و سختی
۵۴۱ است. این گوهر از کره های سیلیکا ساخته شده که در بین این کره ها آب وجود دارند که همین مسئله باعث انعکاس -۲
نور و ایجاد پدیده بازی رنگ می شود. مکسی فایر ) Mexifire ( نوعی اپال مصنوعی رنگ شده جدید است که بر خلاف
دیگر نوع اوپال های مصنوعی، بازی رنگ ندارد و ساختار آن بنا به گزارشات شبیه به اپال طبیعی است. از نظر خواص
گوهرشناسی، نمونه اولیه مکسی فایر مقدار RI ۱۴ ( را نشان داد که کمی پایین تر از مقداری بود که برای اپال .۱۱–۱۴۳۱۱(
۱۴۱۱ ( نیز پایین تر از مقداری – ۱۴.۳۱ ( گزارش شده بود. وزن مخصوص نمونه های مصنوعی ) ۱۴۵۳ – آتشین طبیعی ) ۱۴.۲۱
است که برای اپال آتشین طبیعی وجود دارد )~ ۲۴۱۱ (. برخلاف دیگر محصولات اپال مصنوعی، مکسی فایرها مشخصه
بافت ندولی یا ساختار ستونی را نشان نمی دهند. طیف سنجی انرژی پراکنده فلورسانس اشعه ایکس ) EDXRF ( اثری از
آهن و کلسیم در مکسی فایر ها را نشان می دهد که با اپال آتشین طبیعی سازگار است. طیف مادون قرمز مواد مکسی فایر
جدید ویژگی ای دارد که اجازه میدهد به طور قطعی از اوپال طبیعی جدا شود. اگرچه اپال مصنوعی مکسی فایر در بسیاری
جهات بسیار شبیه به اپال طبیعی است، اندازه گیری دقیق RI و SG باید یک نشانه قوی از منشاء مصنوعی آنها را نشان دهد.
کلید واژه ها: گوهر شناسی، اوپال طبیعی، اوپال مصنوعی ، مکسی فایر.

دانلودمقالهثبت دیدگاه

دیدگاه تان را در مورد این نوشته بنویسید. خوشحال خواهیم شد.


دیدگاه ها


شما اولین دیدگاه را برای ما ارسال کنید. حتما خوشحال خواهیم شد.