بندرعباس

مدیر: دل آور جوزی

موبایل: ۰۹۳۷۹۹۶۸۶۳۶

تلفن ثابت: –

آدرس: استان هرمزگان،بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس.