کرج

مدیر: محمد رضا حیدری

موبایل: ۰۹۱۲۵۸۵۲۸۰۴

تلفن ثابت:  –

آدرس:  کرج — حصارک – دانشگاه خوارزمی- واحد های فناور مرکز رشد.