صدور شناسنامه گوهر

 

  • خدمات آزمایشگاهی موسسه گوهر کیپا دانشگاه خوارزمی:
  • صدور شناسنامه جواهرات 
  • صدور شناسنامه شهاب سنگ
  • تهیه مقاطع میکروسکوپی
  • بهسازی جواهرات