شهاب سنگ

افتخار شناسایی و رده بندی شهاب سنگ کندریتی ۱۵۴۶ گرمی چابهار توسط موسسه گوهر کیپا دانشگاه خوارزمی.

Meteorite Type : chondrite
Class : Ordinary chondrite
Subgroups : H5 / H6

Weight : 1546 gr

 

 

در موسسه گوهر کیپا دانشگاه خوارزمی علاوه بر آموزش های لازم می توانید برای گوهر سنگ های و شهاب سنگ های خود شناسنامه اصالت دریاف نموده و سنگ های خود را شناسایی کنید.ثبت دیدگاه

دیدگاه تان را در مورد این نوشته بنویسید. خوشحال خواهیم شد.


دیدگاه ها


شما اولین دیدگاه را برای ما ارسال کنید. حتما خوشحال خواهیم شد.